top of page
  • oded816

להחזיר למשרד החוץ סמכויות – ואת ישראל לחיק המדינות הליברליות


פרופ' אריה קצוביץ', נשיא העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים

יש שורה ארוכה של צעדים ומהלכים ששר החוץ הבא חייב לעשות כדי לקדם את יחסי החוץ של ישראל, אך לפני כולם וכתנאי הכרחי למימושם, עליו לפעול להחזיר לעצמו, בתיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, את הסמכויות ואת התחומים של משרד החוץ אשר פורקו והתחלקו בשנים האחרונות בין מספר משרדי ממשלה.

לאחר מכן, אני מזהה שלושה מהלכים עיקריים שעליו לעשות במאה הימים הראשונים לכהונתו:

הראשון – שר החוץ צריך להודיע שישראל תעיין באופן מעמיק ובגישה חיובית בתוכנה של תכנית טראמפ, לכשתתפרסם. יתר על כן, עליו להודיע שממשלת ישראל מוכנה גם לעיין ביוזמת השלום הערבית ממרץ 2002 (שעדיין נמצאת "על השולחן", גם לאחר כל השנים הללו...) כבסיס לתהליך שלום אפשרי עם הפלסטינים. זאת, בנוכחות, במעורבות ובתמיכה של מדינות הליגה הערבית (אולי במסגרת של וועידה אזורית בנוכחות הפלסטינים ומדינות הליגה הערבית), כמובן, ללא שום התחייבות מראש לקבל את התנאים של יוזמת השלום הערבית.

המהלך השני – חייב לקרות שינוי מהותי ביחס לממשלת ארה"ב ולקהילה היהודית בארה"ב, לעומת הגישה הננקטת על-ידי ממשלת נתניהו בשנתיים האחרונות. במלים אחרות, על שר החוץ להוביל קו של יצירת קשרים הדוקים יותר עם גורמים במפלגה הדמוקרטית (בקונגרס, אך לא רק שם), "שמירת מרחק" מממשלו של טרמאפ תוך שימור הקשר ההדוק איתו (אבל ללא הזדהות מלאה ועיוורת עם ממשלו). באותו הקשר, על שר החוץ, בתיאום עם הסוכנות היהודית וגורמים אחרים, לפתוח במהלך של התקרבות לקהילות היהודיות הלא-אורתודוקסיות בארה"ב, אשר סבלו מניכור הולך וגובר מצד ממשלת ישראל בשנים האחרונות.

המהלך השלישי – הוא פחות פרטני: ממשלת ישראל הצטרפה באחרונה לארה"ב, לרוב מדינות אמריקה הלטינית ולרוב מדינות אירופה בהכרה בחואן גואידו כנשיא הזמני של וונצואלה בשם ערכים של דמוקרטיה ליברלית וכיבוד זכויות אדם. באותה הנשימה, על שר החוץ החדש לנקוט בהצהרות, ואולי גם בצעדים, אשר יגבירו את הזיהוי של ישראל עם הדמוקרטיות הליברליות של מערב אירופה, תוך התרחקות מהקשרים המיוחדים אשר נרקמו בשנים האחרונות עם משטרים פופוליסטיים, דמוקרטיות בלתי-ליברליות ואף משטרים לא-דמוקרטיים במרכז אמריקה, בפיליפינים ובמרכז ומזרח אירופה.

 

פרופ' אריה קצוביץ' הוא בעל התקדרה ע"ש חיים וייצמן ביחסים בינלאומיים ופרופסור מן המניין במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. מכהן כנשיא העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים (עיל"ב) וכן חיבר או ערך תשעה ספרים בנושאים של שלום, יחסים בינלאומיים של אמריקה הלטינית והממד הנורמטיבי של היחסים הבינלאומיים.

(צילום: באדיבות המחבר)

bottom of page